Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

«Διαγωνισμός» τότε και διαγωνισμός τώρα

- Η «απευθείας ανάθεση» στην Digea επί Σαμαρά και η δημοπράτηση των αδειών με όρους δημοσίου συμφέροντος επί ΣΥΡΙΖΑ - Συγκριτικά στοιχεία για τη διαφάνεια, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των προκηρύξεων

Διαγωνισμό - μαϊμού για την ενοικίαση του ψηφιακού τηλεοπτικού
φάσματος σε εταιρεία, η οποία θα μεταφέρει το τηλεοπτικό σήμα των πανελλαδικών και των περιφερειακών σταθμών, είχε προκηρύξει προ διετίας η κυβέρνηση Σαμαρά. Η ανάθεση είχε γίνει... ομαλά και χωρίς να ανοίξει... ρουθούνι, ενώ σήμερα σείεται το σύμπαν με τις τηλεοπτικές άδειες. Για προφανείς λόγους: Το ψηφιακό φάσμα αναλάμβαναν τότε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες καναλιών, εν συνόλω, μέσω της εταιρείας που δημιούργησαν γι' αυτόν τον σκοπό, της Digea, φροντίζοντας προηγουμένως να βάλουν λουκέτο στην ΕΡΤ. Επρόκειτο σαφώς για διαγωνισμό- παρωδία, ο οποίος σήμερα ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη.
Σήμερα, η κυβέρνηση, διά του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, προκήρυξε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, τις νόμιμες προϋποθέσεις και τις διασφαλίσεις πραγματικού διαγωνισμού, με πραγματικούς υποψήφιους και με στόχο το συμφέρον του Δημοσίου. Η σύγκριση μεταξύ του σημερινού διαγωνισμού και του «διαγωνισμού για το ψηφιακό φάσμα είναι συντριπτική:

* Νομική μορφή

Στην προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες: Απαιτείται εταιρική μορφή της Α.Ε., ζητούνται πρακτικά γενικών συνελεύσεων των δύο τελευταίων ετών και πρακτικά Δ.Σ. του τελευταίου έτους.
Στην προκήρυξη για το ψηφιακό σήμα: Δύναται να συμμετάσχει ακόμη και μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει κάνει καν έναρξη εργασιών.

* Μετοχική σύνθεση

Τηλεοπτικές άδειες: α) Πλήρης ανάλυση της μετοχικής σύνθεσης του υποψηφίου και των στοιχείων των μετόχων του, των ενεχυρούχων δανειστών, της διοίκησης
β) Για τις εξωχώριες υποψήφιες, δήλωση των μετόχων όπου αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία τους
γ) Ποινικό μητρώο για αδικήματα ενεργητικής διαφθοράς από τους υποψηφίους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκείται ασυμβίβαστη δραστηριότητα: έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς ή διαφημιστικές υπηρεσίες
ε) Υπεύθυνη δήλωση περί συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι πλήρως γνωστό το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Ψηφιακό σήμα: Δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.

* Μετοχικό κεφάλαιο

Τηλεοπτικές άδειες: Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του υποψηφίου ορίζεται σε 8 εκατ. ευρώ και το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων του πρέπει να μην υπολείπεται του άνω ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψηφιακό σήμα: Δεν προβλέπει την ύπαρξη ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (3 εκατ. ευρώ), αλλά μόνο διαζευκτικά είτε ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, είτε ιδίων κεφαλαίων, είτε αναπόσβεστης αξίας παγίων. Η τελευταία δυνατότητα προφανώς δόθηκε για να μπορέσουν να συμμετάσχουν υποψήφιοι χωρίς το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση των 3 εκατ. ευρώ, τότε δύναται να ληφθεί υπόψη «εξωτερική χρηματοδότηση», ύψους έως 50%, χωρίς να ζητούνται στοιχεία χρηματοδοτούντος, όρων χρηματοδότησης, δεσμεύσεων κ.λπ.
Εάν υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, η πλήρωση της προϋπόθεσης των 3 εκατ. ευρώ «τεκμαίρεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου αποκλειστικός δικαιούχος είναι ο υποψήφιος». Συνεπώς, το φυσικό πρόσωπο μπορούσε να είχε συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό σε λογαριασμό του και την επομένη ο λογαριασμός αυτός να είναι μηδενικός.

* Οικονομικά στοιχεία

Τηλεοπτικές άδειες: Δημοσιευμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις τελευταίας χρήσης.
Ψηφιακό σήμα: Καμία σχετική απαίτηση.

* Προέλευση των οικονομικών μέσων του υποψηφίου

Τηλεοπτικές άδειες: Για τα φυσικά πρόσωπα - μετόχους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα συνοδευτικά έντυπα και εκκαθαριστικά των τελευταίων δέκα ετών. Για τα φυσικά πρόσωπα μετόχους του υποψηφίου υπεύθυνη δήλωση ότι τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα μετόχους του υποψηφίου ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις δύο τελευταίων ετών, φορολογικές δηλώσεις δέκα τελευταίων ετών, αναλύσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, μακροπρόθεσμων-βραχυπρόθεσμων δανείων, γραμματίων και επιταγών πληρωτέων, προμηθευτών,  κ.λπ.
Για τις υπό σύσταση υποψήφιες εταιρείες απαιτείται οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα οικονομικά μέσα που θα διατεθούν.
Ψηφιακό σήμα: Δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.

* Λοιπά πιστοποιητικά του υποψηφίου

Τηλεοπτικές άδειες: Οι υποψήφιοι, οι μέτοχοί τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό, σε προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99.
Ψηφιακό σήμα: Δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.

* Ημέρες διακοπής της δημοπρασίας

Τηλεοπτικές άδειες: Στη διακήρυξη δεν δίδεται τέτοια δυνατότητα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαρροής πληροφοριών με στόχο τη νόθευση του ανταγωνισμού.
Ψηφιακό σήμα: Στη διακήρυξη δίδεται διακριτική ευχέρεια στην ΕΕΤΤ να σκήσει τέτοιο δικαίωμα, δυνατότητα η οποία ενέχει πρόδηλους κινδύνους.

* Αξιολόγηση ενστάσεων - Έννομη προστασία

Τηλεοπτικές άδειες: Για την προεπιλογή των υποψηφίων και τη δημοπρασία έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. Απαρτίζονται από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και εξειδικευμένους καθηγητές ΑΕΙ. Εισηγούνται με πρακτικά στον γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο οποίος εκδίδει την απόφαση. Συνεπώς, όργανα ανεξάρτητα κατ’ αρχάς από την αναθέτουσα αρχή διενεργούν τη διαδικασία και τον έλεγχο και ο γγΕΕ αποφασίζει κατόπιν της δικής τους εισήγησης.
Περιγράφεται με ακρίβεια ο τρόπος παροχής έννομης προστασίας που δικαιούται ο υποψήφιος προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του: ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές, προθεσμίες κ.λπ.
Ψηφιακό σήμα: Η ΕΕΤΤ προεπιλέγει τους υποψηφίους, αποφαίνεται επί των ενστάσεών τους, διενεργεί τη δημοπρασία και κατακυρώνει. Δεν περιγράφεται με ακρίβεια ο τρόπος παροχής έννομης προστασίας που των υποψηφίων.

* Πόθεν έσχες τιμήματος

Τηλεοπτικές άδειες: Πριν ανακοινωθεί ο οριστικός υπερθεματιστής για κάθε δημοπρατούμενη άδεια, διενεργείται εντός πέντε ημερών έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει για την άδεια. Στην περίπτωση που δεν δικαιολογείται, δεν ανακοινώνεται ως οριστικός υπερθεματιστής και τη θέση του παίρνει ο επόμενος πλειοδότης, σύμφωνα με πίνακα επιλαχόντων.
Ψηφιακό σήμα: Δεν προβλέπεται αντίστοιχος έλεγχος.

 
Η ΑΥΓΗ
28/8/2016